महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023-24 करिता विद्यार्थ्यांना सूचना