Mahatma Jyotiba Phule Reseach & Training Institute, Nagpur
(MAHAJYOTI)


(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
Enrollment Form/नोंदणी अर्ज


Enrollment No.
Enrollment Date 02/04/2023
Enrollment For कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021


उमेदवाराची व्यक्तिगत माहिती
संपूर्ण नाव(Full Name)* :
वडिलांचे संपूर्ण नाव (Father's Name)* :
संपूर्ण पत्ता (Complete Address)* :मोबाईल क्रमांक (Mobile No.) :
पर्यायी मोबाईल क्रमांक (Alternate Mobile No.) :
ई-मेल (E-mail) :
आधार क्र. (Aadhar No.) :
गट (Gender) : पुरुष (Male) स्री (Female) इतर (Others)
वैवाहिक स्थिती (Matarial Status) : अविवाहित (Unmaried) विवाहित (Married) घटस्पोटीत (Divorsed) विभक्त (Seperated)
जन्म तारीख/Date of Birth :
उच्चतम शिक्षण (Highest Qualification) :
शिक्षण (Education-Any Specialization) :
सामाजिक प्रवर्ग (Caste Category) :
जात (Caste) :
जातप्रमाणपत्र आहे का? (Do you have Caste Certificate?) : होय (Yes) नाही (No)
नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आहे का? (Do you have Non-Creamylayer Certificate?) : होय (Yes) नाही (No)
महाराष्ट्राचे रहिवासी आहात का? (Are you Resident of Maharashtra?) : होय (Yes) नाही (No)
महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहात का? : होय (Yes) नाही (No)
रोजगाराची संधी मिळाल्यास इतर जिल्ह्यात जाण्याची तयारी आहे का? : होय (Yes) नाही (No)
प्रशिक्षण घ्यावयाचा अभ्यासक्रमाचे नाव :
प्रशिक्षणाचे ठिकाण :

वरील सर्व माहिती खरी असून मी या आधी कोणत्याही कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा लाभ घेतलेला नाही याची मी हमी देतो, तसे आढळून आल्र्यास मी कारवाईस पात्र राहील. मला याची जाणीव आहे की, प्रशिक्षण संस्थेच्या मुलाखती नंतरच माझी अंतिम निवड करून मला प्रशिक्षणाचा लाभ देण्यात येईल.
Date : 02/04/2023