1200px-Emblem_of_India.svg

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

सूचना फलक

शीर्षक तारीख        लिंक
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती( MJPRF) - 2021 For M.Phil.
१८-०६-२०२१
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती( MJPRF) - 2021 For Ph.D.
१८-०६-२०२१
प्रकल्प व्यवस्थापक - कौशल्य विकास (कंत्राटी पदा)
०७-०६-२०२१
प्रकल्प संचालक (कंत्राटी पदा)
०७-०६-२०२१
JEE पूर्व प्रशिक्षण (Online)
१६-०५-२०२१
राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचा निकाल जाहीर
०७-०५-२०२१
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती( MJPRF) - 2021
१०-०४-२०२१
Application invited for financial assistance for those who qualified for
interview/personality test{UPSC(Civil Services) Exam 2020}
०६-०४-२०२१
कंत्राटी पदावरील भरती
२३-०२-२०२१
कंत्राटी पदावरील (तांत्रिक) भरती
२३-०२-२०२१
पुस्तक प्रकाशन स्वारस्य निविदा
२२-०१-२०२१
पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण (Online)
२१-०१-२०२१
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण(विषय तंत्र/प्रशिक्षक)
०२-०१-२०२१
Students Application for UPSC Coaching
०२-०१-२०२१
Students Application for MPSC Coaching
०२-०१-२०२१
बोधचिन्ह आणि बोधवाक्य स्पर्धेचा निकाल
२७-०१-२०२१
स्वारस्य निविदा
२५-०१-२०२१
विषय सहाय्यक पदासाठी जाहिरात
२४-०१-२०२१
राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा
१६-०१-२०२१
जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धेचा निकाल
०३-०१-२०२१
जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धा
१८-१२-२०२०
पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्जाचा नमुना
०३-१२-२०२०
पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्जाचा नमुना (धनगर समाजगट)
०३-१२-२०२०
वित्त / विधी / तंत्रज्ञान सल्लागार
०२-१२-२०२०
प्रकल्प व्यवस्थापक पोलीस
०२-१२-२०२०
पोलीस पूर्व तयारी करीता प्रशिक्षक
०३-१२-२०२०
JEE / NEET / MH-CET तयारी करीता प्रशिक्षक
०३-१२-२०२०
बोधचिन्ह आणि बोधवाक्य स्पर्धा
०१-११-२०२०
MH-CET / JEE / NEET ची नोंदणी
१६-१०-२०२०